Tájékoztató személyes adatok kezeléséről

Tájékoztató személyes adatok kezeléséről

1.        Tájékoztatjuk, hogy a Hungarian Cyber Security Challenge 2020. elnevezésű versenyben történő részvételhez on-line jelentkezés szükséges, amelyet Ön a 2. pontban meghatározott személyes adatainak megadásával tehet meg.

2.         A személyes adatok megadásával Ön kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatokat a versenyt szervező Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete (továbbiakban: NBSZ NKI) az alábbiak szerint kezelje:

Adatkezelő

NBSZ NKI (1063. Budapest, Munkácsi Mihály u. 22; Web: www.nki.gov.hu)

Kezelt adatok

a)      Regisztrációs adatok: csapatnév, versenyzők neve (csapatkapitány megjelölésével), e-mail címe, születési helye, ideje.

b)      Verseny döntőjének résztvevőitől kért további adatok: lakcímkártya fénymásolata, személyi igazolvány fénymásolata, telefonszáma, adóazonosító száma, taj száma (hozzájáruló nyilatkozat adatai)

Adatkezelés célja

A verseny lebonyolítása, dokumentálása, valamint a kapcsolódó díjazások biztosítása.

Adatkezelés jogalapja

A versenyre jelentkező személy önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a rendezvény lebonyolítását követő 1 évig.

Adatkezelés módja

A megadott személyes adatokat elektronikus úton, valamint papír alapon (hozzájáruló nyilatkozat) kezeljük.

Adatfeldolgozó

Avatao.com Innovative Learning Kft., mint a verseny lebonyolításához szükséges platform fejlesztője és üzemeltetője (Székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 1/B Office Garden; cégjegyzékszám: 01-09-342145)

3.        Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatokat az adatkezelő és az adatfeldolgozó bizalmasan, az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik, azokat – a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – kizárólag a rendezvény szervezésében közreműködő munkatársak ismerhetik meg.

Az adatokat az Ön előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül harmadik személy részére az adatkezelő és az adatfeldolgozó nem adják át. Csapatkeresőként / csapattoborzóként az Ön e-mail címét (csapattoborzás céljából) az Ön hozzájárulásával az adatkezelő a további csapatot kereső személyek számára átadhatja.

4.         Tájékoztatjuk, hogy az NBSZ NKI megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás ellen.

Papíralapú tárolás esetén az adathordozók zárt helyen, kizárólag a feladatkörük alapján illetékes személyek által hozzáférhetően kerülnek tárolásra.

Elektronikus formában történő adattárolás esetén a személyes adatokhoz kizárólag a feladatkörük alapján illetékes személyek férhetnek hozzá egyedi technikai azonosítással a mindenkori informatikai biztonsági szabályzat alapján.

5.                    Tájékoztatjuk, hogy Önnek jogában áll:

a)   Tájékoztatást kérni az adatkezelőtől a személyes adatok körét, valamint az adatkezelés jogalapját, célját, forrását, idejét illetően. Tájékoztatás kérhető továbbá, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adathoz biztosít vagy biztosított hozzáférést az NBSZ NKI, illetőleg történt-e adatvédelmi incidens az Ön adatait érintően.

Az NBSZ NKI a tájékoztatást legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően –, a kérelemben megadott elérhetőségen keresztül teljesíti.

b)   Tájékoztatást kérni arról, hogy az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy az a) pontban felsorolt adatokról információt kapjon.

     Az NBSZ NKI a tájékoztatást legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően –, a kérelemben megadott elérhetőségen keresztül teljesíti.

c)    Kérni az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az NBSZ NKI a helyesbítést legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan megváltoztatás megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – teljesíti, és erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.

d)   Kérni a személyes adatai törlését.

A törlési kérelmet az NBSZ NKI abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az NBSZ NKI-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. (Pl.: irattározásra vonatkozó belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.)

Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az NBSZ NKI a törlésre vonatkozó kérelmet legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan törlés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – teljesíti, és erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.

e)   Kérni a személyes adatai zárolását, ha:

–       Ön vitatja a személyes adatai pontosságát;

–       az adatkezelés jogellenes, de Ön a törlés helyett a zárolást kéri;

–       az NBSZ NKI-nek nincs szüksége a személyes adatok kezelésére, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

–       Ön tiltakozik az adatkezelés ellen.

Az NBSZ NKI megvizsgálja a zárolási kérelem jogosságát, s ennek eredményéről legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.

A zárolás – amennyiben az NBSZ NKI jogosnak tartja a kérést – addig tart, ameddig az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi azt. (Pl.: személyes adatok pontossága ellenőrzésének, esetleges pontatlanság javításának idejére, vagy tiltakozás esetén az NBSZ NKI vagy érintett jogos indokainak elsőbbségének megállapítása idejére.)

f)     Kérni az Önre vonatkozó, Ön által az NBSZ NKI rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az NBSZ NKI megvizsgálja az adathordozhatósági kérelem jogosságát, s annak eredményéről legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.

A kérelem pozitív elbírálása esetén a tájékoztatással egyidejűleg géppel olvasható formában megküldésre kerülnek az Ön személyes adatai is.

6.        Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan jogsérelem érte:

a)   vizsgálatot kezdeményezhet az NBSZ adatvédelmi tisztviselőjénél

(NBSZ adatvédelmi tisztviselő neve: Soltész Tímea

Elérhetőségei: +36 (1) 336-4929; adatvedelmitisztviselo@nbsz.gov.hu);

b)   az adatvédelmi hatósághoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu);

c)    bírósághoz fordulhat: a per az NBSZ székhelye, vagy a jelentkező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítható.