Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy nyilvántartásba vétele (regisztráció)

Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy (IBF) nyilvántartásba vétele (regisztráció) az Ibtv. 15. § (1) bekezdésének c) pontja és a 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 10/C. § (1) bekezdése által együttesen kijelölt eljárásban történik. Ha a regisztrációt az ügyfél szervezet kezdeményezte, akkor az kérelemre induló hatósági eljárásnak minősül. Ha a regisztrációt az ügyfél szervezet a hatóság felszólítására végezte el, akkor arra a hivatalból induló eljárás szabályait kell alkalmazni.

Előfeltételek

Regisztráció csak olyan IBF-re kezdeményezhető, akit az ügyfél szervezet foglalkoztat, illetve akivel az ügyfél szervezet közvetlen vagy közvetett szerződéses kapcsolatban áll. Ha az ügyfél szervezet a kijelölt IBF-fel nem közvetlenül szerződött, vagy az ügyfél szervezet az IBF-et más munkakörben is foglalkoztatja, akkor az ügyfél szervezet vezetőjének – hivatkozva az IBF igénybe vételére, mint szolgáltatásra kötött szerződésre – megbízólevelet kell kiadnia az IBF számára, melyet az IBF aláírásával tudomásul vesz. Az érintett szerződéseknek és a megbízólevélnek ki kell térnie az Ibtv. 13. § (1)-(7) bekezdése szerinti feladatokra. Az IBF az Ibtv. 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján kizárólag természetes személy lehet.

Kérelem

Az ügyfélszervezet munkatársa a kitöltött NBSZ-IBF űrlapot PDF formátumban elektronikus aláírással (pl.: Ügyfélkapu Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés funkció (AVDH)) vagy más módon hitelesítve, elektronikus úton megküldi az NBSZ központi hivatali kapujára (KRID: 427386978). Amennyiben az űrlapon kívül további dokumentumok is megküldésre kerülnek, akkor az űrlapot és a hozzá tartozó mellékleteket egy tömörített állományként (.zip fájlkiterjesztésben) szükséges megküldeni. Az NBSZ-IBF űrlap 1. oldala az Ibtv. 15 § (1) bekezdés a) pontja szeritnti adatokat, 2. oldala az Ibtv. 15. § (1) bekezdés c) pontja és a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 7. §-a szerinti adatokat tartalmazza.

Az Ibtv. 13. § (8) bekezdése és a 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése alapján a regisztrációs kérelemhez csatolni kell:

  1. Az ügyfél szervezet és az IBF, vagy az IBF szolgáltatást nyújtó szervezet között létrejött szerződés (vagy kinevezési okmány) másolatát (ez kivonatolható olyan módon, hogy csak a hatóságnál számára releváns adatok legyenek megismerhetők)
  2. Az ügyfél szervezet vezetőjének az IBF természetes személy számára kiadott megbízólevelét vagy annak másolatát
  3. Az IBF-nek a szerződéskötés napján vagy az adatszolgáltatás napján érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát vagy annak másolatát
  4. A felelős végzettségi, szakképzettségi adatait alátámasztó okiratok másolatát
  5. A felelős szakmai tapasztalatáról szóló, a gyakorlatszerzésben érintett munkáltató vagy jogutódja nyilatkozatát, ennek hiányában az IBF-nek a tárgyidőszakban keletkezett, feladatellátását igazoló okiratot.

Beküldés módja:
Hivatali kapu / cégkapu esetében: Az ügyfélszervezet hivatal hivatali kapujáról vagy cégkapujáról szükséges megküldeni az NBSZ központi hivatali kapujára (KRID: 427386978).
Általános kéreleműrlap (e-Papír) esetében: Az ügyfélszervezet meghatalmazott munkatársa kitölti az általános kéreleműrlapot (e-Papírt) a https://epapir.gov.hu webhelyen. Ennek során a “Témacsoport” és az “Ügytípus” mezőbe is az “Egyéb” értéket kell beírni. Az e-papírt a meghatalmazott, az ügyfélszervezet hivatali kapujáról, cégkapujáról vagy személyes ügyfélkapujáról megküldi az NBSZ központi hivatali kapujára (KRID: 427386978). Meghatalmazott személyes ügyfélkapujáról történő benyújtás esetén a meghatalmazást csatolni szükséges. Új IBF hatósági nyilvántartásba vétele esetében a korábban már regisztrált, vagy az eljárásban érintett IBF nem járhat el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ibtv. 22/A.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján ezen ügytípusban kizárólag az NBSZ hivatali kapujára elektronikusan megküldött iratok érdemi vizsgálatára van jogszerűen lehetőség, az egyéb módon, így különösen postán, vagy elektronikus levélben érkező beadványokat az NBSZ további vizsgálat nélkül visszautasítani köteles.

Döntéshozatal

A hatóság az IBF nyilvántartásba vételéről – az Ibtv. 13. § (8)-(11) bekezdése szerinti feltételek vizsgálata alapján – határozatot hoz, melyet kizárólag az ügyfél szervezettel közöl. 2018. július 1. előtt benyújtott regisztrációs kérelem esetén – az Ibtv. 26. § (4) bekezdésére tekintettel – egyedül a büntetlen előélet követelményét kell vizsgálni.

Egy adott szervezetre vonatkozóan – az Ibtv. 13. § (2) és (6) bekezdésére figyelemmel – nincs lehetőség egyidejűleg kettő vagy több IBF, illetve helyettesítő IBF kijelölésére. Új IBF nyilvántartásba vételével egyidejűleg – az érintett szervezetre vonatkozóan – a korábban bejegyzett IBF-et töröljük a nyilvántartásból.

A hatóság ügyintézési határideje 60 nap, amelybe az ügyfél késedelmének időtartama nem számít bele.